Πρακτικά 2014

Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης
του   “Πολιτιστικού Συλλόγου Κέας Σιμωνίδης ο Κείος”
                   Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014
            
Στην Κέα σήμερα  Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:00 στην έδρα του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του «Πολιτιστικού Συλλόγου Κέας Σιμωνίδης ο Κείος» μετά από πρόσκληση του κυρίου Παναγιώτη Ξέστερνου οποίος πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες  της 30ης Μαρτίου 2014, για την εκλογή του νέου ΔΣ και  όπως προβλέπει το καταστατικό, συγκροτήθηκε σε σώμα. Αφού διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο κ. Παναγιώτης Ξέστερνος  κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας με τα κατωτέρω θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

                         Παρόντες                                             Απόντες
           
Ευγενικός Γεώργιος                                                   Ουδείς
Κορασίδη  Δήμητρα          
         Κορασίδη  Ιωάννα            
Μουζάκης Ανδρέας          
Παναγιώτης Ξέστερνος
Πασπάτης Πέτρος     
         Παούρης Νικόλαος                                                   

Θέμα 1ον :  Εκλογή προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα,  και Ταμία.Επίσης σύμφωνα με την  απόφαση 3/2014 της ΓΣ 30/3/2014 , Ειδικό Γραμματέα και Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων:
Κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγησαν :
         Πρόεδρος: Παναγιώτης Ξέστερνος
         Αντιπρόεδρος:  Μουζάκης Ανδρέας    
         Γενικός Γραμματέας : Ευγενικός Γεώργιος                                                   
         Ταμίας: Πασπάτης Πέτρος
         Ειδική Γραμματέας: Κορασίδη  Ιωάννα            
         Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων: Κορασίδη  Δήμητρα
         Μέλος: Παούρης Νικόλαος                                                  

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  01/2014