Καταστατικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΑΣ «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ
Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με έδρα την Ιουλίδα Κέας, με το όνομα
«Πολιτιστικός Σύλλογος Κέας – “ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ”»,


ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του νησιού, η εκλαΐκευση και πλατειά διάδοση πρακτικών και ωφέλιμων γνώσεων κάθε επιστήμης και τέχνης, η ενημέρωση των κατοίκων πάνω σε όλα τα προβλήματα του νησιού και η προσπάθεια λύσης αυτών με κάθε δυνατό τρόπο.

β) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοηθείας, συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης, η συμπαράσταση προς τους νέους του νησιού.

γ) Η τόνωση της πνευματικής, πολιτιστικής και πολυπολιτισμικής δραστηριότητας, των κατοίκων του νησιού, η ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και η ισότιμη συμμετοχή όλων πέρα από διακρίσεις και στερεότυπα.

δ) Η φροντίδα για τη δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας, η δενδροφύτευση και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος.

ε) Η διατήρηση του δεσμού φιλίας και συνεργασίας των μελών του Συλλόγου με τους απόδημους, με τους μόνιμους κατοίκους και τους φίλους του νησιού.

στ) Η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της ισότητας, της Δημοκρατίας και της δημιουργικής προσφοράς στην κοινωνική πρόοδο.

ζ) Η προώθηση της λύσης των προβλημάτων του νησιού από τα μέλη του Συλλόγου, η συγκέντρωση, η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς µε την ταυτόχρονη μετάδοση ιδεωδών τα οποία συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών.


ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
Για να επιτύχει τους σκοπούς του μπορεί να κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου όπως:

1. Να προκαλεί την προσοχή και εγρήγορση των αρμοδίων και να επικαλείται τη βοήθεια των τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών αλλά και της κοινής γνώμης και των ειδικών, ώστε με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων να προστατεύεται και να αποκαθίσταται η πολιτιστική κληρονομιά.

2. Να δραστηριοποιείται για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν το νησί, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και φορέων.

3. Να ιδρύει, συντηρεί ή ενισχύει μουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές ομάδες, κινηματογραφικές λέσχες, χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα, αρχεία εγγράφων, φωτογραφιών και ταινιών, να οργανώνει διαλέξεις, κύκλους μαθημάτων, εκθέσεις κ.λπ., να εκδίδει εφημερίδα, περιοδικά, βιβλία και κάθε είδους έντυπα, να δημοσιεύει άρθρα, διατριβές, μελέτες, κ.λπ., να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (web sites), να παράγει οπτικοακουστικό υλικό και προγράμματα (CD-Rom, DVD ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, πολυμέσα κ.λπ.) σχετικά µε τους σκοπούς του Πολιτιστικού Συλλόγου και όλα αυτά να τα ενισχύει οικονομικά.

4. Να αναπτύσσει, με τη στήριξη, συμμετοχή ή διοργάνωση, αθλητικές και ναυταθλητικές δραστηριότητες.

5. Να ιδρύει σχολή/ές ή εργαστήριο/α με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση σύμφωνα με τους σκοπούς του.

6. Να παρέχει υποτροφίες για τη μελέτη θεμάτων σχετικών µε τους σκοπούς του, να προκηρύσσει διαγωνισμούς και να βραβεύει τις καλύτερες μελέτες ή και οποιοδήποτε άλλο έργο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητές του.

7. Να αναλαμβάνει, συντονίζει ή μετέχει σε μελέτες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή.

8. Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαγορεύονται από το Νόμο, υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται ή εξυπηρετούν ή προάγουν το αντικείμενο των βασικών δραστηριοτήτων του και τα έσοδα από αυτές θα διατίθενται για την επίτευξη των στόχων του.

9. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει ειδικά συμβούλια και να συνιδρύει ή να μετέχει σε ελληνικές ή διεθνείς ομοσπονδίες και άλλους φορείς με σκοπούς ομοειδείς ή συναφείς με τους σκοπούς του.


ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ
Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε άτομο που έχει γεννηθεί, κατάγεται ή διαμένει μόνιμα στην Κέα.

β) Έκτακτο ή αρωγό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε φίλος του Συλλόγου που αποδέχεται το παρόν καταστατικό και θέλει να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου (με προσφορά εθελοντικής εργασίας, με παροχή οικονομικής ενίσχυσης, με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λπ.) μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.

γ) Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομα τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέφεραν σημαντικές ή εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς.

Για να γίνει κάποιος τακτικό ή έκτακτο μέλος πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Δ.Σ. η οποία επικυρώνεται από την Γ.Σ. Αν η αίτησή του απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την εγγραφή του από την Γενική Συνέλευση που αποφαίνεται οριστικά. Δεν εγγράφονται μέλη άτομα κάτω των 18 ετών, πλην των εκτάκτων ή αρωγών μελών.


ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις και στις Γ.Σ. των μελών, να εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του Συλλόγου, να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων, να λαβαίνουν μέρος σε κάθε ψηφοφορία που αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου και τα συμφέροντα των μελών.
Το δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη άνω των 18 ετών που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής πάνω στις πράξεις των οργάνων, το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου, το δικαίωμα να ζητούν την υλική ή ηθική συνδρομή του Συλλόγου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τέλος, όλα τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια ή εξυπηρέτηση που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στον Σύλλογο ισότιμα.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να καταβάλλουν συνδρομή που θα ορίσει η Γ.Σ., να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις της Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
Η παραίτηση των μελών γίνεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Αποβάλλεται και διαγράφεται από τον Σύλλογο, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και με έγκριση της Γ.Σ. που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και νόμιμα παρευρίσκονται σ’ αυτήν, κάθε μέλος που:
α) Απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις

β) Δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μετά από πρόσκληση του Ταμία σε προθεσμία που θα ορίσει το Δ.Σ.

γ) Παραβαίνει το Καταστατικό και δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο Σύλλογος θα απέχει από κάθε κομματική δραστηριότητα.


ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που θα καθορίζεται από τη Γ.Σ.
β) Η συνδρομή των μελών που θα καθορίζεται από τη Γ.Σ.
γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
δ) Δωρεές, κληρονομιές, οικονομικές παροχές από οποιονδήποτε οργανισμό και κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στο ταμείο του Συλλόγου.
ε) Εισπράξεις από γιορτές, εκδρομές, εκδόσεις εντύπων και εφημερίδων και από κάθε άλλη εκδήλωση του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλέγεται από την Γ.Σ. των μελών κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Το Δ.Σ. θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 τακτικά μέλη του. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται από ένα (1) έως και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων.

2. Το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του και την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με φροντίδα του πλειοψηφήσαντος μέλους του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Δεν μπορεί δε κάποιο μέλος του Δ.Σ. να αναλάβει περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες τα ίδια καθήκοντα.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που βγαίνουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

4. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν παρθεί σε συνεδριάσεις που δεν ήταν παρόντες ή διαφωνούσαν (η διαφωνία τους θα βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.).

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος, του Αντιπροέδρου ή και του Γενικού Γραμματέα. και έκτακτα ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητούν τρία (3) από τα μέλη του, γράφοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο συγκαλείται να αποφασίσει για τα θέματα που προέκυψαν.

7. Η Συνεδρίαση είναι έγκυρη όταν όλα τα μέλη του ΔΣ συμφωνήσουν να συγκληθεί το συμβούλιο σε χρόνο μικρότερο των πέντε ημερών.

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Θα παρευρίσκεται απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

9. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον Σύλλογο, εκφράζει απόλυτα και χωρίς διακρίσεις το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

10. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εγκρίνει τις δαπάνες του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ορίζει τους υπεύθυνους για τις τραπεζικές συναλλαγές, συγκαλεί τις Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συντάσσει τη διοικητική και ταμειακή λογοδοσία και τις υποβάλλει στην Γ.Σ. για έγκριση.

11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

12. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις καλείται σε απολογία και αν οι λόγοι δεν θεωρούνται βάσιμοι ή αρνείται να απολογηθεί, χάνει την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο με απόφαση του Δ.Σ. που θα γράφεται και στο Πρακτικό.

13. Εάν κάποιο µέλος παραιτηθεί, πεθάνει ή απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από τον επιλαχόντα κατά την τελευταία εκλογή µελών Δ.Σ. Στην περίπτωση που οι επιλαχόντες δεν συνιστούν αριθμό ικανό να καλύψει την κενή ή τις κενές θέσεις μελών του Δ.Σ. προκηρύσσονται εντός 30 ημερών εκλογές για την κάλυψη της κενής ή των κενών θέσεων. Εωσότου καλυφθούν οι κενές θέσεις και εφόσον 4 τουλάχιστον μέλη του ΔΣ παραμένουν σε αυτό οι συνεδριάσεις θεωρούνται έγκυρες.

14. Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν, εντός του τελευταίου 6μήνου προ των αρχαιρεσιών και δεν υπάρχει ικανός αριθμός επιλαχόντων για την κάλυψη της κενής ή των κενών θέσεων, δεν διενεργούνται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες, αρκεί να υφίστανται τουλάχιστον 4 σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων κατανέμονται τα αξιώματα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, διαφορετικά επισπεύδονται οι αρχαιρεσίες και επιμηκύνεται κατά το διάστημα αυτό η θητεία του νέου συμβουλίου.

15. Τα εκλεγμένα µέλη του Δ.Σ. δύνανται µε πλειοψηφία των παρόντων να αποφασίζουν τον διορισμό προσώπων με ειδικές γνώσεις, επιστημονικών ή άλλων Συμβούλων, χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.

16. Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 4/7 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να τηρούν τα πρακτικά.


ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε Δικαστική ή Διοικητική Αρχή κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας. Προεδρεύει στις συνελεύσεις του Δ.Σ., καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις του, φτιάχνει μαζί με τον Γραμματέα την ημερήσια διάταξη, υπογράφει με τον Γραμματέα τα έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση. Επίσης, υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα της είσπραξης και πληρωμής και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ., του Δ.Σ. και των όρων του Καταστατικού και είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια και υπογραφή εγγράφου με τον Γεν. Γραμματέα.ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις των μελών, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τα θέματα προς συζήτηση και προΐσταται γενικά του Συλλόγου. Εκτελεί, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο απέναντι σε κάθε αρχή Κρατική, Δημοτική, Δικαστική και κάθε φύσεως οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Φυσικά Πρόσωπα στις μεταξύ του Συλλόγου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου και κάθε εντολή πληρωμής, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία κατά τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο δικαιωματικά όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.


ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, συντάσσει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών και της αλληλογραφίας. Τηρεί τη σφραγίδα, το αρχείο, το μητρώο των μελών και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Όταν απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή διαγραφής του Γεν. Γραμματέα στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζεται ο Γεν. Γραμματέας.


ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας κρατά το βιβλίο εσόδων κι εξόδων. Φροντίζει για κάθε είσπραξη και πληρωμή βάσει ενταλμάτων αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα και κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ.
Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα αποφασίσει η Γ.Σ. Τα υπόλοιπα θα κατατίθενται σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο.


ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο μελών χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό, που να αναφέρεται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, διεύθυνση κατοικίας, έτος γεννήσεως, ιθαγένεια, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.

Β) Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό).

Γ) Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό).

Δ) Βιβλίο εσόδων και εξόδων που θα καταχωρούνται εισπράξεις και πληρωμές (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό ανάλογα με τη νομική υποχρέωση).

Ε) Βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό).

Σε κάθε περίπτωση για την ηλεκτρονική τήρηση συνεπάγεται και έντυπη αρχειοθέτηση.


ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Είναι υποχρεωμένη πριν από κάθε Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, να ελέγχει το Δ.Σ. διοικητικά και ταμειακά και να αναφέρει στην Γ.Σ. αν το Δ.Σ. έπραξε καλά ή όχι.

Εποπτεύει και ελέγχει κάθε έτος την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα έσοδα και τις πηγές του και τις δαπάνες και υποβάλλει έκθεση στην Γ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει στη διάθεσή της όλα τα βιβλία του Συλλόγου για έλεγχο.

Εκτός από τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται από τους επιλαχόντες και δύο αναπληρωματικά μέλη που καλούνται σε περίπτωση παραιτήσεως ή διαγραφής τους τακτικού μέλους.

Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση της να ορίσει ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρόσωπα εκτός των μελών του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 16ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου και συγκροτείται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο που ορίζουν ειδικώς και γραπτώς. Η αντιπροσώπευση μέλους γίνεται από άλλο μέλος και μόνο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόν μέλος το οποίο θα εξουσιοδοτείται γραπτώς με επικύρωση του γνησίου τους υπογραφής του από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή πρόσκληση, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής ή μέσω φάξ που καθορίζει με σαφήνεια: α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα τους Συνέλευσης, β) τα συζητητέα θέματα.

Η Γ.Σ. διακρίνεται σε τακτική κι έκτακτη.

Β) Η τακτική συνέλευση θα πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο κατά την οποία θα γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση από τα μέλη των παρακάτω:

1) Ο οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε και ο προγραμματισμός του επόμενου.

2) Ο απολογισμός του Δ.Σ.

3) Η αναφορά τους Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

4) Η εγγραφή μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

5) Η διαγραφή των μελών σύμφωνα με το Καταστατικό.

6) Ο έλεγχος του Δ.Σ. και τους Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στο Δ.Σ.

γ) Η έκτακτη συνέλευση θα γίνεται όταν αυτό το νομίζει αναγκαίο το Δ.Σ. ή τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου, αφού ζητήσουν αυτό με γραπτή αίτηση τους το Δ.Σ., θέτοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να καλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από τη γραπτή αίτηση.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου το ½ συν 1 των ταμειακά εντάξει μελών. Όταν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται μέσα σε 7 ημέρες νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται θα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με μυστική ψηφοφορία.

Όταν ο Σύλλογος πρόκειται να διαλυθεί ή να προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού του, συγκαλείται ειδική συνέλευση η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία όταν υπάρχει το ½ συν 1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αποφασίζεται δε με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Τις Γενικές Συνελεύσεις διευθύνει ο Πρόεδρος και η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες γίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι υποψηφιότητες δίνονται γραπτά στο Δ.Σ. μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών και είναι τριμελής ή πενταμελής είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προχωρεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων. Κατά την ανακήρυξή τους είναι δυνατό να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση. Για τις αρχαιρεσίες είναι απόλυτα υπεύθυνη η Εφορευτική Επιτροπή.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, των οποίων η εγγραφή τους στον Σύλλογο έχει επικυρωθεί τουλάχιστον από την προηγούμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Το σύστημα της εκλογής των µελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την Γ.Σ. είναι το αναλογικό σύστημα της απλής μεταφερόμενης ψήφου µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα εκλογής έως 7 σταυρών για το Δ.Σ. και 3 σταυρών για την Ε.Ε. και µε υποχρεωτική κατάταξη κατά αλφαβητική σειρά όλων των υποψηφίων.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό στο οποίο θα εμφαίνεται ο αριθμός των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος, καθώς και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν.
Ανακηρύσσει τους επτά πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη του Δ.Σ., τους δε τρεις κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες ως αναπληρωματικά μέλη που θα καλούνται σε αντικατάσταση κάποιου μέλους του Δ.Σ. που θα παραιτηθεί.
Συγχρόνως ανακηρύσσει τους τρεις πρώτους από τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή ως τακτικά της μέλη και τους δύο επόμενους ως αναπληρωματικούς.
Σε κάθε εκλογή, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.


ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΕΦΟΡΙΕΣ
Συγκροτούνται Ειδικά Συμβούλια ή εφορίες με στόχο τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων σημαντικού ενδιαφέροντος του Συλλόγου.
Για τη συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου ή Εφορίας, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. μετά από πρόταση τουλάχιστον 10 τακτικών μελών του. Κάθε Ειδικό Συμβούλιο ή Εφορία απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 μέλη έως μέγιστο 7.
Σε κάθε Ειδικό Συμβούλιο ή Εφορία ορίζεται από το Δ.Σ. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
Τα Ειδικά Συμβούλια προεδρεύονται από το μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. για το σκοπό αυτό και μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος, του Συλλόγου ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Τη θητεία του Ειδικού Συμβουλίου την καθορίζει το Δ.Σ. Σε καμία δε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τη θητεία του οργάνου που το συγκρότησε.
Το έργο του Ειδικού Συμβουλίου εποπτεύεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου οφείλει να ενημερώνει το Δ.Σ. του Συλλόγου για το έργο του Ειδικού Συμβουλίου, όποτε τούτο του ζητηθεί.
Το ειδικό συμβούλιο οφείλει:
Nα συντάξει κατ' έτος το σχέδιο δράσης του και να το υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ.
Να συντάξει κατ' έτος έκθεση πεπραγμένων, απολογισμού και πρότασης προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο Δ.Σ. για την ένταξή τους στον ενιαίο απολογισμό και προϋπολογισμό του Συλλόγου.
Να συντάσσει πρακτικά, μετά από κάθε συνάντηση του Ειδικού Συμβουλίου, και να τα αποστέλλει στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των µελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση που κάποιο εκ των μελών της Διοικούσας επιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει και την ευθύνη ενημέρωσης των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 19ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου, μπορεί να συνάπτει με μέλη του (λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας) ή µε τρίτα πρόσωπα συμβάσεις προμηθειών, εργασίας καθώς και συμβάσεις έργου. Η σύναψη των συμβάσεων, καθώς και η λύση τους ή η καταγγελία τους από τον Σύλλογο θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύλλογος φέρει σφραγίδα η οποία αποτελείται από σχέδιο που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Αλέκος Φασιανός και παρουσιάζει τον “Σιμωνίδη τον Κείο” και στη βάση του σχεδίου αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 21ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στον Δήμο Κέας ή και σε σωματεία ή οργανισμούς που εξυπηρετούν ομοειδείς σκοπούς, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσεως ειδικών περιουσιακών στοιχείων.


ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το απερχόμενο ή παραιτούμενο Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο τα είδη του Συλλόγου, τα βιβλία του καθώς και το ταμείο μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογή του νέου Δ.Σ.
Το πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής υπογράφεται από τα μέλη του παλιού και του νέου Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 23ο ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κάθε απρόβλεπτο από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γ.Σ. με το ίδιο πνεύμα του Καταστατικού και των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νόμων περί σωματείων.


ΑΡΘΡΟ 24ο ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα με τις τροποποιήσεις που έγιναν, ψηφίστηκε κι εγκρίθηκε από την έκτακτη Γεν. Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Κέα, 12 Φεβρουαρίου 2013


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Ευγενικός                                        ΙωάνναΚορασίδη