Γίνε Μέλος


Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε άτομο που έχει γεννηθεί, κατάγεται ή διαμένει μόνιμα στην Κέα.

β) Έκτακτο ή αρωγό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε φίλος του Συλλόγου που αποδέχεται το παρόν καταστατικό και θέλει να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου (με προσφορά εθελοντικής εργασίας, με παροχή οικονομικής ενίσχυσης, με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λπ.) μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.

Για να γίνει κάποιος τακτικό ή έκτακτο μέλος πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Δ.Σ. η οποία επικυρώνεται από την Γ.Σ. Αν η αίτησή του απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την εγγραφή του από την Γενική Συνέλευση που αποφαίνεται οριστικά. Δεν εγγράφονται μέλη άτομα κάτω των 18 ετών, πλην των εκτάκτων ή αρωγών μελών.

Μελετήστε το καταστατικό μας, τους σκοπούς μας.
Και αν συμφωνείτε,

συμπληρώστε, μία αίτηση με τα παρακάτω στοιχεία για Αρωγό μέλος :Ημερομηνία 
Προς Πολιτιστικό σύλλογο "Σιμωνίδης ο Κείος"

Ονοματεπώνυμο 
Διεύθυνση κατοικίας:
Οδός:
Τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλικία: 
Επάγγελμα:
Ε-mail:

ΘΕΜΑ: Εγγραφή ως Αρωγό μέλος στον Πολιτιστικό σύλλογο "Σιμωνίδης ο Κείος"

Έχω ενημερωθεί  από το καταστατικό για τους σκοπούς του Συλλόγου   επιθυμώ να εγγραφώ ως Αρωγό μέλος. 

Ο/Η αιτών/ούσα

Το αίτημα συνυπογράφουν οι:
A Τακτικό Μέλος: 
Β Τακτικό Μέλος:


Αποστείλετε την Αίτηση εγγραφής  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: simonidis1983@gmail.com


-------------------------


συμπληρώστε, μία αίτηση με τα παρακάτω στοιχεία για Τακτικό μέλος :


Ημερομηνία 
Προς Πολιτιστικό σύλλογο "Σιμωνίδης ο Κείος"

Ονοματεπώνυμο 
Διεύθυνση κατοικίας:
Οδός:
Τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλικία: 
Επάγγελμα:
Ε-mail:

ΘΕΜΑ: Εγγραφή ως τακτικό μέλος στον Πολιτιστικό σύλλογο "Σιμωνίδης ο Κείος"

Έχω ενημερωθεί  για τους σκοπούς του Συλλόγου  και μην έχοντας κάποιο κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού τα οποία έχω μελετήσει  επιθυμώ να εγγραφώ ως τακτικό μέλος.

Ο/Η αιτών/ούσα


Αποστείλετε την Αίτηση εγγραφής  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: simonidis1983@gmail.com

Μετά τη θετική απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό της εγγραφής στον τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου με αριθμό 5703-050720-038 στην Τράπεζα Πειραιώς. Η εγγραφή σας θα υποβληθεί στην Γ.Σ. για επικύρωση μόνο εάν έχετε κάνει τη σχετική κατάθεση στην τράπεζα.

Όταν γίνεται η κατάθεση, παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι το όνομά σας γράφτηκε στο καταθετήριο από τον ταμία της τράπεζας. Θα συνιστούσαμε να φυλάξετε το καταθετήριο σαν απόδειξη πληρωμής εωσότου παραλάβετε την απόδειξη είσπραξης από τον Ταμία του Συλλόγου.

Εγγραφή : 20 ευρώ

Συνδρομή 2 ευρώ για την συμμετοχή σε κάθε γενική συνέλευση.